Lyubov Belyatskaya

Bookseller, Podcast host
Lyubov Belyatskaya
Co-founder of the bookstore and publishing house VSE SVOBODNY (“Everyone is Free").

Creator of the
Bookshopmap.

Host of the
“Book Sabrage” podcast.

Currently on screen